ขั้นตอนการฉีดพลาสติกที่ลูกค้าควรรู้ ผู้ประกอบการต้องการผลิตสินค้าพลาสติก

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก ในงานแต่ละงานก็มีความยากง่ายที่ต่างกัน และมีคำศัยท์เฉพาะที่เรียก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราควรรู้ถึงความหมายและเรียกชื่อ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือขั้นตอนที่แตกต่าง ๆ ใช้ถูกต้อง วันนี้เรามี คำศัพท์ที่ใช้ให้การฉีดพลาสติก มาฝากกันค่ะ บทความที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

  1. กระบวนการฉีดพลาสติก
  • Multi-Colored Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบสองสีหรือมากกว่า)คือการใช้วัสดุหรือพลาสติกชนิดเดียวกันแต่สร้างความแตกต่างกันเรื่องสี โดยที่พลาสติกของแต่ละสีจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะติดกันและมีแนวเส้นแบ่งอย่างเห็นได้ชัดเจน ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบนี้มีหลากหลายแบบ
  • Multi-Material Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบสองวัสดุ) งานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบสองวัสดุ ไม่ใช่แค่การใช้สีที่แตกต่างกัน แต่เป็นการใช้พลาสติกต่างชนิดกันฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ ซึ่งชิ้นงานในลักษณะนี้จะนิยมใช้พลาสติกทั้งสองชนิดในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกด้วยกันเอง โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดต้องมีสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบนี้มีหลากหลายแบบ
  • Hard-Soft Combination ( ชิ้นงานพลาสติกแบบการรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน ) ในส่วนของงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบการรวม พลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อนนั้น มีลักษณะชิ้นงานคล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุ คือใช้พลาสติกต่างชนิดกันแล้วฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ชิ้นงานแบบนี้ จะใช้พลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) ฉีดพลาสติกเข้าในแม่พิมพ์เดียวกัน โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดและทั้งสองกลุ่มต้องมีสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก จะอยู่ในรูปแบบงานแข็ง หรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นแกน (Core) และพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ จะอยู่ในรูปแบบงานอ่อนหรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นผิว (Skin)
  • Adhesion (ชิ้นงานพลาสติกแบบการเชื่อมติดกัน) ชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกแบบการเชื่อมติดกันนั้นมีลักษณะชิ้นงานคล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุหรือการนำวัสดุที่แตกต่างชนิดมาใช้เพื่อขึ้นรูปงานชิ้นเดียวกัน สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกวัสดุที่แตกต่าง ชนิดกันมาใช้นั้นคือการเข้าใจสมบัติการยึดเกาะของวัสดุแต่ละชนิด เนื่องจากสมบัติดังกล่าวมีค่าที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าวัสดุจะอยู่ในกลุ่มพลาสติกเดียวกันก็ตาม สมบัติการยึดเกาะของวัสดุมีค่าที่แตกต่างกันคล้าย ๆ กันกับค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) การขยายตัวทางความร้อนของพลาสติก (Thermal expansion) และอุณหภูมิในการขึ้นรูปของพลาสติก (Temperature processing) ในส่วนความแข็งแรงของการยึดเกาะกันระหว่างผิวสัมผัสของชิ้นงานมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย คือ การยึดเกาะกันด้วยพันธะทางเคมี (Chemical bonding) หรือระบบเชิงกล (Mechanical anchoring) เช่นระบบอันเดอร์คัท (Undercut shapes) เป็นต้น
  • Assembly Injection Moulding (ชิ้นงานพลาสติกแบบการประกอบ) สำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ การประกอบเป็นงานฉีดพลาสติกที่มีความแตกต่างจากชิ้นงานทั้ง 5 แบบที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือชิ้นงานทั้ง 5 แบบเป็นการนำพลาสติกต่างชนิดมารวมกันหรือสามารถเข้ากันได้ เพื่อฉีดพลาสติกขึ้นรูปให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ โดยที่อาศัยการเชื่อมติดกันของพันธะเคมี สมบัติการยึดเกาะ ค่าการหดตัวของแต่ละวัสดุ หรือแม้กระทั่งระบบเชิงกล เป็นต้น
การฉีดพลาสติก-คืออะไร
  1. คำศัพท์ที่ใช้ในองค์ประกอบสำคัญกับฉีดพลาสติก
  • Material (วัตถุดิบในการฉีดพลาสติก) การวัตถุดิบในการฉีดพลาสติกต้องมีการเลือกชนิดและเกรดของพลาสติกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานในชิ้นงาน มีการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกได้เหมาะสมหรือไม่ เช่น ต้องทำการอบไร่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกหรือไม่ ถ้ามี ต้องใช้เวลาอบไล่ความชื้นอย่างไรใช้อุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสม สีที่ใช้สารแต่งเติมต่าง ๆ การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารแต่งเติมควรทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ไม่ควรมองที่ราคาวัตถุดิบเป็นหลัก แต่ควรมองว่าจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับสภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก
  • Mold (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) แม่พิมพ์พลาสติก หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิต มีการออกแบบอย่างเหมาะ เช่นลักษณะของแม่พิมพ์ต้องเป็น 2แผ่น 3แผ่น หรืออื่น ๆ จำนวน คาวิตี้ (Cavity) ระบบการหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปดชิ้นงาน ตำแหน่งของลอยประกบพิมพ์ ขนาดของทางน้ำพลาสติกวิ่ง (Runner และทางน้ำพลาสติกเข้า (Gate) การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุโลหะที่ถูกต้องเหมาะสมใสการทำแม่พิมพ์รวมถึงกระบวนการทางความร้อน (การชุบแข็ง) ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ด้วย
  • Machine (เครื่องฉีดพลาสติก) เลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกให้ถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานพลาสติก เช่น ขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดสามารถทำ Cycle Time ได้ตามต้องการ ความดันฉีด ความเร็วฉีดและความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะปรับให้เหมะสมกับชิ้นงานพลาสติกเพื่อคุณภาพที่ดี
……………………………………………………………. สนใจติดต่อฉีดพลาสติก DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD 3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Phone: 02-985-1546, 081-844-8224 Fax: 02-984-1538