ประเภทของแม่พิมพ์พลาสติก

ปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นในงานฉีดพลาสติก

ปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นในงานฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก ออกแบบพลาสติก รับฉีดพลาสติก

1. ความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติก ถ้าไม่มีความร้อนความชื้นก็ไม่สามารถออกจากเม็ดพลาสติกได้ นั้นก็คือความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวพลาสติกมีผลต่อปริมาณความชื้นที่ออกมา
2. จุดน้ำค้าง จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ความชื้นในอากาศขนาดนั้นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ถ้าจุดน้ำค้างต่ำจะส่งผลให้ โมเลกุลความชื้นเกาะพื้นผิวของเม็ดพลาสติกมากขึ้น
3.  เวลาที่ใช้ในการอบเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกที่ถูกอบจะไม่แห้งในทันที ช่วงแรกคุณจะต้องให้ความร้อนเพื่อให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนไหวอิสระ และต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติก
4. การเป่าลม ลมเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องจากเป็นตัวพาความร้อนหรือลมร้อนแห้งผ่านเม็ดพลาสติกเพื่อไล่ความชื้นออก ในกรณีของเม็ดพลาสติกชนิดที่ไม่ดูดความชื้น คุณต้องบังคับทิศทางลมร้อน จากล่างชึ้นบนและผ่านพื้นที่ผิวของเม็ดพลาสติกให้มากที่สุดเพื่อลดความชื้นบริเวณพื้นผิว ซึ่งเป็นความชื้นส่วนใหญ่ที่เกิดกับเม็ดพลาสติกที่ไม่ดูดความชื้น สำหรับเม็ดพลาสติกที่ดูดความชื้นคุณต้องทำลมร้อนให้มีจุดน้ำค้างต่ำกว่าเม็ดพลาสติกเพื่อทำให้โมเลกุลของความชื้นหลุดออกจากโซ่โพลิเมอร์ ขึ้นมาที่พื้นผิวของเม็ดพลาสติกและอาศัยลมร้อนดึงความชื้นออกไป
ปริมาณการไหลของอากาศที่เข้าตู้อบจะต้องเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิที่ต้องการภายในตู้อบ เช่นถ้าใช้เวลาอบสี่ชั่วโมงก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าปริมาณลมลดลงอุณหภูมิภายในก็จะลดลงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการอบได้