การขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติก กร็ดความรู้เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

องค์ประกอบของกระบวนการฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของกระบวนการฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

ฉีดพลาสติก

องค์ประกอบของกระบวนการฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง Deemarkมีคำตอบให้ เพราะกว่าจะฉีดพลาสติกให้ขึ้นรูปนั้น แต่ละองค์ประกอบในการฉีดพลาสติกนั้นมีความสำคัญมาก ๆ ด้วยในการฉีดพลาสติกนั้นจะขึ้นรูปหรือไม่ มีจำนวนเสียมากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการฉีดพลาสติกนี้เอง ซึ่งมีกระบวนการใดบ้างนั้น Deemark มีคำตอบให้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการฉีดพลาสติกนั้น จะมีผู้ที่สามารถปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ จะต้องมีความเชียวชาญในระดับมืออาชีพ และจะต้องหมั่นฝึกฝนฝีมืออยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านปฏิบัติการและด้านทฤษฎี เพราะช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพ จะต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงจะต้องรู้จักการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ อีกทั้งจะต้องสามารถอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฉีดพลาสติกได้ดีอีกด้วย

สำหรับองค์ประกอบหลังของกระบวนกาฉีดพลาสติก จะต้องมี 6 ส่วนด้วยกัน คือ วัตถุดิบของพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก วิธีการหรือพารามิเตอร์ที่ปรับตั้งกาฉีดพลาสติก ช่างฉีดพลาสติก และการจัดการในการฉีดพลาสติก ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบนี้คือหัวใจสำคัญในการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพ มีอัตราการฉีดพลาสติกได้สูง และมีชิ้นงานที่เสียน้อยที่สุดนั้นเอง โดยทั้ง 6 ส่วนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. วัตถุดิบพลาสติก (Material)

วัตถุดิบของเม็ดพลาสติกที่จะนำมาฉีดขึ้นรูป จะต้องมีการเลือกใช้ชนิดและเกรดของพลาสติก เช่น การเลือกใช้เม็ดพลาสติกเกรดเอ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ ชนิดของเม็ดพลาสติก เช่น pp hdpe abs ps และพลาสติกอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน มีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบพลาสติกที่เหมาะสม ทำการอบไล่ความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกก่อนนำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม

การใช้สีและสารเติมแต่งต่าง ๆ ต้องดูว่ามีความจำเป็นต้องมีหรือไม่ การผสมเม็ดพลาสติกกับสีและสารแต่งเติมควรทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด และไม่ควรมองที่ราคาของวัตถุดิบเป็นหลัก แต่ควรมองว่าจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสมกับคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ต้องการ สามารถผลิตชิ้นงานได้ปริมาณมาก ๆ โดยมีผลการทบต่อการเกิดของเสียน้อยที่สุด และใช้พลังงานน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและลดต้นทุนให้กับโรงงานพลาสติกได้

  1. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold)

แม่พิมพ์การฉีดพลาสติกที่ดีจะต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม เช่น ลักษณะ ของแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบ 2 แผ่น 3 แผ่น หรือ อื่น ๆ จำนวนของคาวิตี้ (Cavity) ระบบการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ ระบบคลายและปลดชิ้นงาน (Robot) ตำแหน่งรอยประกบของแม่พิมพ์ ขนาดของทางน้ำพลาสติกวิ่ง (Runner) และทางน้ำพลาสติกเข้า (Gate) ตำแหน่งทางน้ำของพลาสติกเข้า การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การเลือกใช่วัสดุโลหะที่ถูกต้องในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงกระบวนการทางความร้อน ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอีกด้วย

  1. เครื่องฉีดพลาสติก (machine)

ในการฉีดพลาสติกที่ดีนั้น จะต้องดูว่ามีการเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เช่น ขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์พลาสติกเพียงพอหรือไม่ ปริมาณเนื้อพลาสติกและแรงดันฉีดพลาสติกของตัวเครื่องฉีดพลาสติก จะต้องเพียงพอต่อขนาดของชิ้นงานที่จะทำการฉีดพลาสติก ในส่วนของความเร็วในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

สามารถทำเวลาในการฉีดพลาสติกได้ตามที่ต้องการรวมไปถึงความดันในการฉีดพลาสติก ความเร็วในการฉีดพลาสติก และความดันย้ำซึ่งมีอยู่หลายจังหวะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม กับลักษณะของชิ้นงานที่ทำการฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกที่มีประสิทธิภาพดีและมีความสม่ำเสมอในระหว่างการทำงาน อายุการใช้งานเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ การซ่อมแซมไม่แพงและทำได้ง่าย

  1. วิธีการหรือพารามิเตอร์ที่ปรับตั้งการฉีดพลาสติก (Method)

สำหรับพารามิเตอร์ที่ปรับตั้งการฉีดพลาสติกนั้น จะเป็นการรวม 3 อย่างเข้าด้วยกัน คือ เม็ดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก มาใช้ประโยชน์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสั่งการและการควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกับวัสดุพลาสติกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการหลอมเหลวพลาสติกให้ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์พลาสติก และการเย็นตัวในแม่พิมพ์

ตลอดจนดูแลจัดการให้แม่พิมพ์พร้อมที่จะรับพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ ให้พักตัวอยู่ในแม่พิมพ์ และปล่อยออกจากแม่พิมพ์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการสั่งการ ควบคุม การจัดการ นี้จะต้องมีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและประหยัดเวลาในการผลิตชิ้นงาน

  1. ช่างฉีดพลาสติก (Man)

ช่างฉีดพลาสติกจะเป็นผู้ที่ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุพลาสติก แม่พิมพ์ และเครื่องฉีดพลาสติกที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงานเป็นอย่างดีเสียก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ชนิดของพลาสติก อุณหภูมิพลาสติกเหลว ความหนาแน่น ความดันที่ต้องใช้ คุณสมบัติการไหลของพลาสติกเหลว

ลักษณะของทางน้ำพลาสติกวิ่ง และทางน้ำพลาสติกเข้า ระยะและขนาดของช่องทางการไหล ระบบการหล่อเย็น การปลดชิ้นงาน ฟังก์ชันและปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ตลอดจนประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น

ดังนั้น ช่างฉีดพลาสติกจะต้องตรวจสอบ การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนเสมอ อย่าได้เชื่อตัวเลขที่เราป้อนไว้หรือตั้งที่ตัวเครื่องฉีดพลาสติก ช่างฉีดพลาสติกนั้นจะต้องสังเกตดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับพลาสติกในระหว่างที่เครื่องฉีดพลาสติกทำงานอยู่ ซึ่งผู้ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกจำเป็นต้องรู้จักกับพารามิเตอร์ 5 ตัวหลัก ๆ ที่ต้องสั่งผ่านตัวเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อควบคุมการผลิตพลาสติก ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว ระยะทาง และเวลาในการฉีดพลาสติก นั่นเอง

นอกจากนี้ ช่างฉีดพลาสติกยังจะต้องรู้จักลักษณะของปัญหา ที่เกิดระหว่างการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา เพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความระเอียดรอบคอบ รวมถึงจะต้องมีความสามารถด้านการคำนวณอีกด้วย

  1. การจัดการในการฉีดพลาสติก (Management)

การจัดการในการฉีดพลาสติก คือ การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนในการฉีดพลาสติกตามลำดับของพลาสติก ลักษณะความเข้มของสี รูปร่างและขนาดของชิ้นงาน ลักษณะและขนาดของแม่พิมพ์ การสั่งซื้อ ความสำคัญของลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากการวางแผนในการฉีดพลาสติกจะมีผลต่อการสูญเสียเป็นสำคัญ เพราะถ้าการวางแผนในการฉีดพลาสติกไม่เหมะสม เช่น การฉีดพลาสติกที่มีสีเข้มก่อน แล้วตามด้วยการฉีดพลาสติกที่มีสีอ่อนกว่าหรือใส ย่อมเกิดการสูญเสียทั้งเวลาและเม็ดพลาสติกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนอาจเกิดสีของชิ้นงานผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีสีเดิมที่เข้มกว่าและล้างทำความสะอาดออกได้ยากติดออกมาอยู่เลื่อย ๆ

องค์ประกอบของกระบวนการฉีดพลาสติกทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ มีความสำคัญในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงานเป็นอย่างมาก ช่างที่ทำงานฉีดพลาสติกก็ต้องมีความชำนาญในการฉีดชิ้นงานเป็นอย่างดี ซึ่ง Deemark ก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการฉีดพลาสติกทั้งงในประเทศไทยและส่งขายต่างประเทศมากว่า 30 ปี สามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับฉีดพลาสติกมือ 1 ของประเทศ มาที่เรา Deemark สิคะ

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com