10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้างDeemarkมีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้

10 ปัญหาที่เกิดจากการฉีดพลาสติกขึ้นรูปมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้ ด้วยบริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการฉีดพลาสติก ทั้งในประเทศไทยและส่งออกสู่ต่างประเทศมามากกว่า 30 ปี เราจึงสามารถผลิตผลงานการฉีดพลาสติกได้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

ในการบวนการขึ้นรูปฉีดพลาสติกนั้น แม้จะทำตามขั้นตอนการฉีดพลาสติกได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาระหว่างการฉีดพลาสติกขึ้นมาได้เสมอ แล้วปัญหาที่เกิดจากการขึ้นรูปฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง Deemark มีคำตอบให้ค่ะ

1.รอยพ่น (Jitting) ข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตรงส่วนที่หนาโดยผ่านช่องทางเข้าที่มีขนาดเล็กด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดการไหลวน (Turbulent flow) ขึ้นและพลาสติกเหลวที่ถูกฉีดเข้าไปก่อนจะวิ่งไปได้ไกลเป็นแนวเส้นตรงแทนที่จะวิ่งออกไปพร้อมกันตลอดความกว้างของชิ้นงาน ทำให้พลาสติกเกิดการเย็นตัวไม่พร้อมกันจึงมองเห็นเป็นรอยบนผิวชิ้นงานซึ่งเรียกว่า “รอยพ่น”

2.ครีบ (Flashing) ครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูง เพื่อป้องกันพลาสติกไม่เต็มแบบ (Short shot) และใช้ความดันย้ำ (Holding pressure) สูงเพื่อป้องกันชิ้นงานยุบตัว (Sink) แรงดันของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะสูงมากจนเอาชนะแรงดันด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Clamping pressure) ทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเผยอออก จนทำให้พลาสติกเหลวไหลออกมาตามรอยประกบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ จึงเกิดเป็นครีบที่ขอบเขตของชิ้นงานขึ้น

3.ประกายเงินที่ผิวชิ้นงาน (Silver Streak) ในกรณีที่อุณหภูมิพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดพลาสติกสูงมาก และค้างอยู่ในกระบอกฉีดพลาสติกนาน เนื่องจากการใช้ความเร็วขอบของการหมุนเกลียวหนอน และความดันต้านการถอยหลังกลับของเกลียวหนอนสูง และทำการฉีดพลาสติกเหลวผ่านช่องทางเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยความเร็วสูงมากเกินไป ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นกับพลาสติกเหลว เนื่องจากการเสียดทาน จนความชื้นหรือก๊าซแยกตัวออกมาจากเนื้อพลาสติกและกระจายไปที่ผิวของชิ้นงานซึ่งมีลักษณะเป็นประกายสีเงินที่เรียกว่า ประกายเงิน (Silver streak) โดยจะเกิดอยู่บริเวณรอบ ๆ ทางน้ำพลาสติกเข้า

4.รอยไหม้ (Burn) รอยไหม้ที่ผิวชิ้นงานจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากการฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นระบายออกไม่ทัน จึงเกิดการอัดตัวกันขั้นทำให้มีอุณหภูมิสูงมากขึ้นจนเกิดรอยไหม้ (Burn) ขึ้นที่ผิวชิ้นงานได้ ซึ่งส่วนมากจะเกิดรอยไหม้ตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลว การที่อากาศร้อนจะเกิดขึ้นมากก็เนื่องจากอุณภูมิพลาสติกสูงมาก และถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป จะทำให้อากาศร้อนระบายออกไม่ทัน หรืออาจทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างพลาสติกเหลวกับผิวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดรอยไหม้ได้

5.ชิ้นงานเกิดรอยแหว่ง (Short Shot) ชิ้นงานจะเกิดเป็นรอยแหว่งตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากการไหลของพลาสติกเหลวเข้าในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกช้า พลาสติกเหลวจึงเย็นตัวลง ความหนืดจึงเพิ่มมากขึ้นทำให้พลาสติกไหลเข้าไม่เต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจนเป็นรอยแหว่ง

6.รอยยุบ (Sink Mark) จะมีลักษณะเป็นรอยยุบบนผิวชิ้นงาน ซึ่งเป็นลักษณะของการหดตัวแบบหนึ่งของชิ้นงานโดยเฉพาะชิ้นงานจากฉีดพลาสติกพวกที่มีผลึกจะมีโอกาสเกิดการยุบตัวได้มาก

7.ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ข้อบกพร่องนี้มีสาเหตุเหมือนกับการเกิดรอยแหว่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กันก็ได้ คือถ้าใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป พลาสติกจะเย็นตัวและไหลไม่สะดวกทำให้เกิดเป็นคลื่นเหมือนรอยวงปีของต้นไม้ที่เราเรียกว่า ร่องรอยการไหล (Flow Mark) ที่ผิวชิ้นงานตรงบริเวณทางน้ำพลาสติกเข้า

8.การโก่งงอ (Warpage) การเย็นตัวของชิ้นงานไม่สม่ำเสมอกัน อันเนื่องมาจากชิ้นงานมีความหนาแตกต่างกันมากหรือระบบการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไม่ดี จะทำให้ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ (Warpage) ขึ้นได้ หรือถ้าเป็นชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันตลอด แต่ใช้ความดันย้ำมากหรือนานจนเกินไป ก็จะทำให้มีความเค้นตกค้าง (Residual Stress) อยู่ในชิ้นงานมากจนทำให้เกิดการโก่งงอได้เช่นกัน โดยเฉพาะตรงปลายของชิ้นงานหลังจากปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

9.ขนาดคลาดเคลื่อน (Dimensional Defect) เมื่อใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกและความดันย้ำต่ำ ตลอดจนเวลาย้ำสั้นเกินไป จะทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวลง ความหนืดสูงขึ้นจนทำให้ความดันไม่เพียงพอที่จะทำให้เนื้อพลาสติกอัดกนได้แน่นเต็มในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทำให้ขนาดของชิ้นงานเล็กลงกวาที่ต้องการ

10.รอยเชื่อมประสาน (Weld Mark) ตรงตำแหน่งที่มีพลาสติกเหลวไหลมาบรรจบนั้น ถ้าอุณหภูมิของพลาสติกเหลวต่ำเกินไป จะทำให้รอยเชื่อมประสานไม่ดีเท่าที่ควร จนสามารถมองเห็นเป็นรอยต่อของเนื้อพลาสติกได้ เนื่องมาจากการใช้ความเร็วในการฉีดพลาสติกต่ำไปจนทำให้อุณหภูมิพลาสติกเหลวลดลง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการไหลตัวไม่ดีของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิของพลาสติกเหลวและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่ำไป

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้